INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES


1. Informace o ochraně osobních údajů

 • Tyto informace o ochraně osobních údajů a používání souborů cookies (dále jen "Informace") slouží subjektu údajů k informování o jeho právech při zpracování osobních údajů společností 4MedFit s.r.o., IČO: 09047794, se sídlem Hrnčířská 472, 440 01 Louny, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 45117 (dále jen "společnost 4MedFit") poskytnutých subjektem údajů v souvislosti uzavřením kupní smlouvy, zřízením uživatelského účtu a účasti na soutěžích pořádaných společností 4MedFit .
 • Informace o používání souborů cookies pak slouží v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, k informování uživatele o získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků a uživatelů webových stránek https://i4medfit.cz/, o rozsahu a účelu jejich zpracování a o možnosti takové zpracování odmítnout.

2. Zpracování osobních údajů

 • Společnost 4MedFit zpracovává osobní údaje svých zákazníků striktně souladu s právními předpisy, zejména v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 • Subjektem údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR se rozumí každá fyzická osoba, která je uživatelem internetového obchodu na webových stránkách https://i4MedFit .cz/ a jejíž osobní údaje jsou společností 4MedFit ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR zpracovávány (dále jen "uživatel"). Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR je společnost 4MedFit.

3. Uzavření kupní smlouvy

 • V souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách https://i4medfit.cz/je mezi uživatelem jakožto kupujícím na straně jedné a společností 4MedFit jakožto prodávajícím na straně druhé uzavírána v souladu s ustanovením § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") kupní smlouva.
 • V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a za účelem plněním práv a povinností z ní vyplývajících zpracovává společnost 4MedFit v nezbytném rozsahu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR osobní údaje uživatele.

4. Registrace uživatele

 • Při registraci uživatele za účelem vytvoření uživatelského účtu na webových stránkách https://i4medfit.cz/ zpracovává společnost 4MedFit v souvislosti s touto registrací osobní údaje uživatele, a to pouze k účelům, k nimž uživatel při registraci poskytl svůj souhlas.
 • Zakliknutím políčka "Souhlasím s podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů" a potvrzením tlačítkem "ULOŽIT" vyjadřuje uživatel svobodný souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely registrace (tj. vytvoření, vedení a změny uživatelského účtu, zařazení do soutěží apod.) a interní analýzy dat.
 • Osobní údaje zpracovávané společností 4MedFit jsou tyto: pohlaví, jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon, datum narození.
 • Osobní údaje uživatele budou zpracovávány pouze pro ty účely, ke kterým poskytne souhlas (u nichž zaklikne příslušné políčko nebo vybere příslušnou volbu). Pokud uživatel zaklikne jen některá políčka nebo vybere jen některou volbu, budou jeho osobní údaje, vedle účelu registrace, vedení a změn uživatelského účtu, zpracovávány pouze k účelům uvedeným u políček, která vybral. Pokud uživatel nezaklikne žádné z uvedených políček daných na výběr, budou jeho osobní údaje zpracovávány pouze pro účely registrace.
 • Uživatel může uživatelský účet kdykoliv zrušit, a to projevem vůle v písemné formě, adresovaným společnosti 4MedFit, poštou nebo elektronicky na e-mail info@i4medfit.cz. Zrušením registrace bude ukončeno zpracování osobních údajů uživatele ke všem účelům, ke kterým uživatel udělil v souvislosti s registrací souhlas. Zrušení registrace je bezplatné.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace a případné další účely, ke kterým uživatel udělí souhlas, je udělován na dobu trvání uživatelského účtu, nejdéle však na dobu 10 let od jeho udělení.

5. Soutěž

 • Pokud se uživatel registruje (přihlásí) do soutěže pořádané společností 4MedFit, a to zejména prostřednictvím internetových stránek https://i4medfit.cz/, internetových stránek soutěže nebo facebookového či instagramového účtu uživatele, budou v souvislosti s účastí v této soutěži zpracovány jeho osobní údaje, a to pouze k účelům, k nimž uživatel poskytl svůj souhlas.
 • Účastí v soutěži bere uživatel na vědomí, že společnost 4MedFit je oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu potřebném pro účely soutěže (jména, příjmení, facebookový nebo instagramový účet, adresy a telefonního čísla pro zaslání výhry), případně dalších údajů, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, doručení výhry a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.
 • Pro případ, že uživatel obdrží v soutěži výhru, uděluje společnosti 4MedFit zároveň s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely účasti v soutěži, souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na webu soutěže, webu společnosti 4MedFit či na facebookovém nebo instagramovém účtu společnosti 4MedFit , jakož i souhlas se zveřejněním své podobizny (např. fotografie při předávání cen) na webu či propagačních materiálech společnosti 4MedFit .

6. Práva uživatele dle GDPR

 • Uživatel může kdykoliv uplatnit své právo na přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR), právo na jejich výmaz (čl. 17 GDPR), právo na jejich omezení zpracování (čl. 18 GDPR), právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).
 • Uživatel je zejména oprávněn kdykoliv bezplatně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pokud si uživatel nepřeje další zasílání obchodních sdělení, je oprávněn obrátit se na společnost 4MedFit prostřednictvím e-mailové adresy info@i4medfit.cz s žádostí o ukončení zasílání obchodních sdělení.
 • Uživatel je oprávněn požadovat přístup k osobním údajům, požadovat opravu či aktualizaci osobních údajů, požadovat doplnění neúplných osobních údajů, požádat o výmaz nebo omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, ukončení zpracování jeho osobních údajů a/nebo o jejich likvidaci, požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu společnosti 4MedFit info@i4medfit.cz nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla společnosti 4MedFit.
 • Zjistí-li nebo domnívá-li se uživatel, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, může požádat o vysvětlení a/nebo odstranění závadného stavu. Uživatel může rovněž podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů a podnět k zahájení správního řízení ve věci ochrany osobních údajů.

7. Používání souborů cookies

 • Webové stránky společnosti 4MedFit https://i4medfit.cz/, ukládají v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na zařízení uživatelů webových stránek soubory cookies.

8. Co jsou to soubory cookies?

 • Cookies jsou malé datové soubory, které server umisťuje do počítače či mobilního zařízení při načtení webové stránky. Tyto soubory umožňují běžné fungování webových stránek, umožňují webové stránce zapamatovat si úkony, nastavení či preference uživatele. Cookies nepředstavují nebezpečí pro počítač či mobilní zařízení, mají však význam pro ochranu soukromí, neboť umožňují ukládat informace o používání webu.
 • Společnost 4MedFit používá na svých webových stránkách soubory cookies zejména pro účely řádného fungování webových stránek (nezbytné) a přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele (analytické, výkonnostní, marketingové).

9. Druhy cookies

 • Nezbytné soubory cookies jsou zásadní pro správné fungování webu https://i4medfit.cz/ a všech jeho funkcí. Tyto soubory cookies neukládají žádná osobní identifikační data, proto není ani požadován souhlas s využitím těchto souborů cookies.
 • Analytické soubory cookies používá společnost 4MedFit ke zjištění interakce návštěvníků s webem. Tyto soubory cookies pomáhají získávat informace o počtu návštěvníků, počtu okamžitého opuštění webové stránky, zdroje provozu atd. Z těchto důvodů tedy slouží jako zpětná vazba ke zlepšení uživatelské zkušenosti.
 • Výkonnostní cookies se používají ke zjištění a analýze klíčových indexů výkonu webu, což pomáhá zajistit lepší uživatelský komfort.
 • Marketingové cookies se používají za účelem zobrazování relevantních reklam na základě webových stránek, které uživatel navštívil dříve, a k analýze účinnosti reklamní kampaně. Bez těchto cookies se reklamy budou nadále zobrazovat, ale nebudou se přizpůsobovat zájmům uživatele.

10. Možnost zamezit používání cookies

 • Ukládání a používání cookies lze zamezit nastavením webového prohlížeče uživatele. Webový prohlížeč lze zpravidla nastavit tak, aby se vždy před každým uložením cookies dotázal, zda si uživatel přeje cookies uložit, případně lze v rámci nastavení prohlížeče ukládání cookies zcela zablokovat. V těchto případech však hrozí, že části webových stránek nebudou plně funkční. Prostřednictvím webového prohlížeče lze též již uložené cookies ze zařízení vymazat.

V Praze dne 1.1.2023