VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI 4MedFit s.r.o


1. Úvodní ustanovení

 1. Společnost: 4MedFit s.r.o., IČO: 09047794, se sídlem: Hrnčířská 472, 440 01 Louny zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl 45117 vložka C (dále jen "společnost 4MedFit" nebo "prodávající") jakožto provozovatel webového portálu https://i4medfit.cz/ (dále jen "webový portál") vydává v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti 4MedFit s.r.o. (dále jen "obchodní podmínky")

 2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti 4MedFit s.r.o. a fyzických osob – spotřebitelů, tj. osob, které vůči společnosti 4MedFit s.r.o. vystupují mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, při nákupu kosmetických, dermatologických a jiných prostředků prostřednictvím webového portálu společnosti 4MedFit s.r.o.
 3. Společnost 4MedFit s.r.o. prohlašuje, že veškeré své služby, jakož i provozování webového portálu poskytuje v souladu s platnou a účinnou legislativou České republiky a Evropské unie, zejména v souladu s občanským zákoníkem, zákonem č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele"), nařízením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů atd. a zároveň že k této činnosti disponuje všemi potřebnými oprávněními.
 4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Obchodní podmínky i kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky. Kupující odesláním objednávky potvrzuje že se seznámil s obsahem těchto obchodních podmínek a že s nimi souhlasí.

2. Vymezení některých pojmů

 1. Kupujícím se podle těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která prostřednictvím webového portálu odešle objednávku společnosti 4MedFit s.r.o..
 2. Registrovaným uživatelem (dále jen "uživatel") se rozumí každá fyzická osoba, která se zaregistruje na webovém portálu a vytvoří zde svůj profil.
 3. Profilem se rozumí uživatelské prostředí uživatele, prostřednictvím kterého může uživatel spravovat své objednávky, informace nebo jehož prostřednictvím může komunikovat se společností 4MedFit s.r.o..
 4. Zbožím se rozumí veškeré produkty prodávané prostřednictvím webového portálu. Bližší specifikace zboží je uvedena u konkrétního produktu na webovém portále.

3. Uživatelský profil

 1. Kupující si může prostřednictvím webového portálu založit uživatelský profil, který slouží pro snadnější objednávku zboží, správu objednávek a komunikaci se společností 4MedFit s.r.o..
 2. Při registraci profilu prostřednictvím webového portálu, je kupující, stejně jako při objednávání zboží, povinen uvádět pouze správné a pravdivé údaje.
 3. Údaje uvedené v profilu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen neprodleně aktualizovat. Údaje v profilu jsou při objednávání zboží považovány za správné.
 4. Společnost 4MedFit s.r.o. je oprávněna vytvořený profil uživatele kdykoliv zrušit, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj profil déle než 12 měsíců nevyužívá nebo v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 5. Uživatel bere na vědomí, že společnost 4MedFit s.r.o. nenese odpovědnost za případné zneužití profilu třetími osobami. Z tohoto důvodu bere uživatel na vědomí, že je třeba přístupové údaje do profilu chránit a neposkytovat třetím osobám.

4. Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující i uživatel berou na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém portálu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Nabídka označená jako "akční" platí pouze do vyprodání zásob nebo do doby skončení takové nabídky uvedené ve webovém portálu nebo do odvolání nabídky nebo do další aktualizace nabídky.
 2. Webové portál obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (DPH, clo a další poplatky). Uvedené ceny nezahrnují cenu za dopravu nebo dodání zboží. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webovém portálu společnosti. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář prostřednictvím webového portálu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží a identifikační údaje kupujícího (dále jen "objednávka").
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu objednávku potvrdí prostřednictvím emailu, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
 6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.
 7. Smluvní poměr mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) nese kupující.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu nebo odstoupit od uzavřené smlouvy s osobami, které již v minulosti porušili kupní smlouvu včetně těchto obchodních podmínek, přičemž kupující bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní.
 10. Pokud došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém portálu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. O této skutečnosti je však prodávající povinen kupujícího informovat.
 11. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

5. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: a) v hotovosti při osobním odběru; b) v hotovosti na dobírku; c) v hotovosti na dobírku; d) bezhotovostně platební kartou; e) případně dalšími způsoby uvedenými v potvrzení o přijetí objednávky
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. V odůvodněných případech (např. vysoká cena objednávky) je však prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy a závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti. Prodávající si vyhrazuje právo dodání zboží až po uhrazení platby kupujícím v případě platby bezhotovostně převodem na účet společnosti 4MedFit s.r.o. nebo bezhotovostně platební kartou.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně sčítat, násobit či jinak kombinovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

6. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že v případech dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku je možnost odstoupení od smlouvy vyloučena.
 2. V ostatních případech, kdy lze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí či položek, běží tato lhůta ode dne převzetí: a) posledního kusu zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně; b) poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; c) první dodávky zboží, je-li ve smlouvě sjednána pravidelná dodávka zboží po sjednanou dobu.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu sídla či na email společnosti 4MedFit s.r.o..
 4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno s původními etiketami, nepoškozené, nepoužité a v neporušeném originálním balení.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal či jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží. Nárok prodávajícího na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Prodávající je oprávněn od kupí smlouvy odstoupit kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 9. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení na internetových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/odstoupeni-od-smlouvy-formular.docx

7. Přeprava a dodání zboží

 1. Kupující je povinen zboží při dodání převzít.
 2. V případě, že kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 4. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, jakost i množství zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě poškozeného obalu je kupující oprávněn zásilku od přepravce nepřevzít, o této skutečnosti je však povinen prodávajícího neprodleně informovat.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží (včetně nákladů na balení a dodání) a převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 6. Při osobním odběru zboží připraví prodávající zboží k vyzvednutí bezprostředně po uzavření kupní smlouvy. Kupující je v takovém případě povinen zboží převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud kupující v této lhůtě od prodávajícího zboží nepřevezme ani od kupní smlouvy neodstoupí vzniká prodávajícímu, zejména u zboží s krátkou dobou spotřeby, nárok na náhradu škody.

8. Práva z vadného plnění

 1. Práva smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží je bez vad. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží; b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; c) je zboží v odpovídajícím množství, jakosti, míře nebo hmotnosti a d) že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v čl. 8. odst. 8.2. obchodních podmínek se nepoužijí na prodej zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu zboží, u použitého nebo opotřebeného zboží, u zboží vadného či zboží neodpovídající udávanému množství, jakosti, míře nebo hmotnosti. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží do dvaceti čtyř (24) měsíců. Pokud je však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují na adrese sídla či kontaktní adrese společnosti 4MedFit s.r.o.. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po zjištění jakékoliv vady zboží.
 5. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).

9. Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje kupujících a uživatelů pouze za účelem a v rozsahu nezbytném k plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 2. Kupující i uživatel prohlašují, že souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely uvedené v kupní smlouvě a těchto obchodních podmínkách,
 3. Veškeré další údaje týkající se ochrany osobních údajů a práv kupujících a uživatelů jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu s názvem: Informace o ochraně osobních údajů a používání souboru cookies, který je taktéž nedílnou součástí kupní smlouvy.

10. Řešení sporů

 1. Kupující a prodávající se zavazují veškeré spory řešit prostřednictvím smíru, není-li dosažení smírného řešení možné, mohou se následně obrátit na věcně a místně příslušný soud.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11. Závěrečná ustanovení

 1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či telefonní číslo kupujícího.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Otázky výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Pokud právní poměr založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se právní poměr právem České republiky. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva jsou závazné v české verzi.

V Praze dne 1.1.2023